Szkolenia BHP jako warunek zaczęcia pracy


Wyróżnia się wstępne jak też okresowe szkolenia BHP. Bez wstępnego szkolenia BHP pracobiorca nie może przystąpić do pełnienia czynności. Obowiązek zrealizowania instruktaży dotyczy też chlebodawcy. Szkoleniu BHP w firmie podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko oraz rodzaj czynionej pracy. Obowiązek ten tyczy się także praktykantów jak też samego chlebodawcy.
szkolenie
Author: Steve Jurvetson
Source: http://www.flickr.com
Przepisy prawa pracy przewidują dwa warianty instruktaży BHP: wstępne a także okresowe. Pierwsze szkolenie pracodawca zobligowany jest wykonać przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracobiorcy nie wolno dopuścić do pracy, do jakiej wykonywania nie posiada on potrzebnych umiejętności, a także zadowalającej znajomości prawa jak też reguł BHP. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracobiorcy w obszarze BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie (bhpkadryplace.com.pl) wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego.

W trakcie ogólnego instruktażu pracownik powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi BHP mieszczącymi się w regulaminie pracy. Również w
szkolenie
Author: University of the Fraser Valley
Source: http://www.flickr.com
trakcie tego szkolenia (polecamy zarządzanie sobą w czasie) pracownik zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Czas instruktażu nie powinien być krótszy niż dziewięćdziesiąt minut. Trening stanowiskowy, jak określenie uwypukla, winien odbyć się na stanowisku pracy. W jego czasie pracownik zaznajamia się ze sposobami bezpiecznego realizowania pracy, zagrożeniami występującymi na tymże stanowisku i metodami ochrony przed nimi. Czas trwania instruktażu powinien być zależny od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy i występujących na stanowisku zagrożeń.
Szkolenia okresowe realizowane są w czasie zatrudnienia. Celem ich jest usystematyzowanie uzyskanej już wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie z nowymi przepisami. Częstość szkoleń zależna jest od wariantu jak też warunków realizowanej pracy. Mogą one być przeprowadzane w formie kursu czy seminarium. Odbycie szkolenia przez pracobiorcę winno zostać odnotowane pisemnie jak też przechowywane w jego aktach osobowych. Aby znaleźć interesujące cię szkolenia wystarczy wpisać w internecie: szkolenia BHP w Poznaniu bądź szkolenia BHP we Wrocławiu.

Tags: praca, szkolenie, zatrudnienie