Norma ISO 9001 w systemie zarządzania jakością w organizacji.


ISO 9001 to globalna norma precyzująca wymagania, jakie ma spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę ISO 9001 mogą stosować wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich rozmiaru i rodzaju. Skierowana jest ona na pojęcie i spełnienie wymagań klienta, a zatem określonych potrzeb względem produktów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie danych z skuteczności procesów oraz ich nieustanne poprawianie, w oparciu o obiektywne pomiary.

ISO
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Do podstawowych kryteriów normy ISO (zapraszamy serdecznie) 9001 należą m.in.: zaprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,motywacja kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie systemów realizacji wyrobu, tworzenie notorycznych pomiarów (satysfakcja klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są dokładnie zawarte w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:zorientowanie na klienta - pozycja przedsiębiorstwa na rynku zależy od jej klientów;leadership - kierownictwo organizacji obiera kierunki jego rozwoju; zaangażowanie ludzi - najcenniejszym dobrem przedsiębiorstwa są ludzie; podejście procesowe - skuteczność organizacji zależy głównie od jakości tworzonych w niej procesów;gruntowne podejście do zarządzania - zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi sekwencjami;ciągłe doskonalenie - celem przedsiębiorstwa jest permanentne doskonalenie realizowanych w niej procesów;racjonalne podejście do podejmowania decyzji - bazuje ono na logicznej bądź intuicyjnej analizie wszystkich dostępnych informacji;wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami - tworzenie wzajemnie pozytywnych stosunków z dostawcami surowców i usług stanowi dla organizacji gwarancję dobrej jakości.

Norma ISO 9001 z 2008 roku składa się z 9 rozdziałów, w tym - słowo wstępne. Rozdziały 4-8 zawierają kryteria. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie kryteria tej normy, ma prawo ubiegać się o wydanie stosownego zaświadczenia. Zaświadczenie zgodności z normą 9001:2009 poświadcza niezależna jednostka certyfikująca. ISO (sporo więcej odnajdziesz pod tym adresem) 9001 to standard akceptowany i znany na całym świecie.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność systemów administrowania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku szacowała na ponad 0,5 miliona.

Tags: klient, Dostawca, kontroli, globie